News

28 November 2023

Меншыны і іх языкы в кризі Антистиґматызацийный пакєт проєкту «Языковый антидот: языкова жывотніст як нарядя будуваня психічного добростану, здравля і постійного розвитку»

Mniejszości i ich języki wobec kryzysu. Pakiet antystygmatyzacyjny projektu „Językowe antidotum: żywotność językowa jako sposób budowy psychicznego dobrostanu, zdrowia i zrównoważonego rozwoju”

Publikacja w języku łemkowskim, będąca efektem projektu „Językowe antidotum”, analizuje wpływ doświadczanej przez mniejszości etniczne i migrantów dyskryminacji na ich zdrowie i dobrostan, korzyści płynące z zachowania rdzennych języków i silnej tożsamości etnicznej oraz skutki pandemii dla tych grup. W pracy zawarto praktyczne rekomendacje i rozwiązania mające na celu poprawę warunków funkcjonowania grup mniejszościowych w Polsce, wsparcie dla dążeń do zachowania ich języków i kultury, przeciwdziałanie dyskryminacji i stygmatyzacji oraz budowanie lepszych relacji między mniejszościami etnicznymi a grupami większościowymi.

Publikacja na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 PL (CC BY 3.0 PL) (pełna treść wzorca dostępna pod adresem: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode).

******

Minorities and Their Languages in the Face of Crisis. Anti-Stigmatisation Package for the Project „Language as a Cure: Linguistic Vitality as a Tool for Psychological Well-Being, Health and Economic Sustainability”

The publication in Lemko, which is the result of the “Language as a Cure” project, analyses the influence of discrimination experienced by ethnic minorities and migrants on their health and well-being. It also looks at the benefits of preserving native languages and strong ethnic identity as well as the consequences of the pandemic for these groups. The books contains practical recommendations and solutions for improving the functioning of minority groups in Poland and supporting the efforts to preserve their languages and culture, preventing discrimination and stigmatization as well as building better relations between ethnic minorities and majorities.

Wydanie1

Miejsce i rok wydaniaWarszawa 2023

Redaktorzy naukowi: Olko Justyna, Bilewicz Michał

Język publikacjiłemkowski

TłumaczMaślana Anna, Tylawska Monika

Typ publikacjiPraca naukowa, Open access

ISBN 978-83-67605-08-3 (druk)
ISBN 978-83-67605-09-0 (pdf online)
ISBN 978-83-67605-10-6 (epub)
ISBN 978-83-67605-11-3 (mobi)

Publication

Search Publications