News

28 April 2022

Łymkowsko duszyczka. Uobrane wjyrsze przełożůne na ślůnsko godka uod Bartłůmjeja Wanota

The Lemko Soul. Selected Poems Translated into Silesian by Bartłůmjej Wanot

A bilingual book of poems by Petro Murianka (Piotr Trochanowski), originally written in Lemko and translated into Silesian. The poems introduce readers to minority literature and the linguistic and cultural diversity of Poland. Łymkowsko duszyczka is a contribution to the minority discourse and a proposition of literary dialogue between ethne living in Poland, but above all an opening of the Lemko world to Silesian recipients, most often completely unfamiliar with Lemkovyna – with the hope that they will want to get to know it better.

Dwujęzyczny tomik wierszy autorstwa Petro Murianki (Piotra Trochanowskiego), powstałych pierwotnie w języku łemkowskim i przetłumaczonych na język śląski. Wiersze przybliżają czytelnikom literaturę mniejszościową oraz różnorodność językowo-kulturową Polski. Łymkowsko duszyczka to wkład w dyskurs mniejszościowy i propozycja literackiego dialogu między etnosami zamieszkującymi Polskę, ale przede wszystkim otwarcie łemkowskiego świata dla śląskich odbiorców, najczęściej z Łemkowyną zupełnie niezaznajomionych – z nadzieją, że zechcą poznać ją bliżej.

Author: Petro Murianka (Piotr Trochanowski)

ISBN: 978-83-962003-3-4 (druk)

ISBN: 978-83-962003-4-1 (pdf)

2021

Publication (where to buy)

 

Search Publications