News

1 October 2021

Rozstrzygnięcie II edycji konkursu im. Antoniego Kaliny i I edycji konkursu im. Zofii Sokolewicz

W trakcie XCVI Walnego Zgromadzenia Delegatów Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego odbyło się rozstrzygnięcie II edycji konkursu im. Antoniego Kaliny oraz I edycji konkursu im. Zofii Sokolewicz.

Zwyciężczynią konkursu im. Antoniego Kaliny w kategorii „książka o szczególnym znaczeniu dla etnologii, antropologii społeczno-kulturowej” została publikacja Wilamowianie i ich stroje. Książka ta ukazała się nakładem Centrum Zaangażowanych Badań nad Ciągłością Kulturową pod redakcją Bartłomieja Chromika, Tymoteusza Króla i Marii Małanicz-Przybylskiej. Autorami rozdziałów zawartych w tej książce są: Tymoteusz Król, Justyna Majerska-Sznajder, Elżbieta Teresa Filip, Katarzyna Waszczyńska, Wojciech Kordyzon, Maria Małanicz-Przybylska i Bartłomiej Chromik. Aktywny udział w jej powstaniu miała społeczność Wilamowic. Książa ta jest jednym z końcowych efektów projektu Dokumentacja językowego i kulturowego dziedzictwa Wilamowic (nr rej. 0002/NPRH3/H11/82/2014).

Konkurs im. Zofii Sokolewicz stanowi wspólną inicjatywę Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, Komitetu Nauk Etnologicznych PAN, Polskiego Instytutu Antropologii oraz Komisji Etnograficznej PAU. Celem konkursu jest nagrodzenie prac magisterskiej i doktorskiej, która „w zajmujący i rzetelny sposób podejmuje interpretacje i przedstawia diagnozy rozmaitych zjawisk i praktyk społeczno-kulturowych prezentowanych w perspektywie antropologicznej, cechując się przy tym otwartością oraz ciekawością świata w różnych jego wymiarach”. W I edycji konkursu, w kategorii najlepszej pracy doktorskiej ogłoszono dwie zwycięskie prace. Jedną z nich była dysertacja Bartłomieja Chromik Mikro- i makroideologie językowe. Przykład języka wilamowskiego, która napisana została na Wydziale „Artes Liberales” UW pod kierunkiem prof. Justyny Olko i prof. Tomasza Wicherkiewicza. Drugim z nagrodzonych został Robert Rydzewski z UAM.

 

During the XCVI General Assembly of Delegates of the Polish Ethnological Society, the results of the 2nd edition of the Antoni Kalina Award and the 1st edition of the Zofia Sokolewicz Award were announced.

The winner of the Antoni Kalina Award in the category “book of special significance for ethnology and sociocultural anthropology” was the publication „Vilamovians and their clothing”. The book was published by the Center for Research and Practice Cultural Continuity, edited by Bartłomiej Chromik, Tymoteusz Król and Maria Małanicz-Przybylska. The authors of the chapters in this book are: Tymoteusz Król, Justyna Majerska-Sznajder, Elżbieta Teresa Filip, Katarzyna Waszczyńska, Wojciech Kordyzon, Maria Małanicz-Przybylska and Bartłomiej Chromik. The community of Wilamowice took an active part in the creation of this book. This publication is one of the final results of the project Documenting the Language and Cultural Heritage of Wilamowice (0002/NPRH3/H11/82/2014).

The Zofia Sokolewicz Award is a joint initiative of the Polish Ethnological Society, the Committee on Ethnological Sciences of the Polish Academy of Sciences, the Polish Institute of Anthropology and the Ethnographic Commission of the Polish Academy of Arts and Sciences. The aim of the competition is to award master’s theses and doctoral dissertations, which “in an engaging and reliable way interprets and presents diagnoses of various socio-cultural phenomena and practices presented from an anthropological perspective, characterized by openness and curiosity about the world in its various dimensions”. In the first edition of the competition, two works were chosen as winners in the category of the best doctoral dissertation. One of them was Bartłomiej Chromik’s dissertation „Micro- and macro linguistic ideologies. The case of Wilamowice.”, which was written at the Faculty of “Artes Liberales” of the University of Warsaw under the supervision of prof. Justyna Olko and prof. Tomasz Wicherkiewicz. The second winner was Robert Rydzewski from Adam Mickiewicz University.

Zdjęcia autorstwa Joanny Koźmińskiej z IEiAK UW

Search Publications